Konkurs Literacki o Nagrodę FanFila Instytut Filologii Polskiej Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Regulamin

Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu internetowego fanfil-form.home.amu.edu.pl
Usługobiorcy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO
FANFIL-FORM.HOME.AMU.EDU.PL

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Serwis internetowy działający pod adresem fanfil-form.home.amu.edu.pl prowadzony jest przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, miejsce siedziby: ul. Henryka Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań, adres do doręczeń w sprawach związanych z Konkursem: ul. Fredry 10, 61-701 Poznań, NIP: 7770006350, REGON: 000001293, adres poczty elektronicznej (e-mail): fanfil@amu.edu.pl.
2. Serwis fanfil-form.home.amu.edu.pl stanowi system służący do rejestrowania Uczestników oraz zgłaszania przez nich Prac Konkursowych. Regulamin Konkursu dostępny jest pod adresem fanfil-form.home.amu.edu.pl/download/regulamin-konkursu.pdf
3. Regulamin określa:
3.1. rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Serwis fanfil-form.home.amu.edu.pl,
3.2. zasady świadczenia tych usług,
3.3. warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną,
3.4. tryb postępowania reklamacyjnego,
3.5. oraz tryb zgłoszenia Pracy Konkursowej.
4. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Serwisu fanfil-form.home.amu.edu.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:
5.1. kodeksu cywilnego,
5.2. ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.,
5.3. ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

§2
DEFINICJE

1. Formularz rejestracji - formularz dostępny na stronie internetowej Serwisu umożliwiający zgłoszenie Pracy Konkursowej przez Uczestnika. Formularz Rejestracji umożliwia uzupełnienie danych Uczestnika i wgranie Pracy Konkursowej oraz wymaganych Oświadczeń. Potwierdzenie o wysłaniu zgłoszenia Uczestnik otrzymuje na podany w Formularzu Rejestracji adres mailowy.
2. Konto (profil) Uczestnika - oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz poufnym hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Uczestnika. Warunkiem niezbędnym do założenia Konta w Serwisie jest zapoznanie się i akceptacja niniejszego Regulaminu przez Uczestnika lub osobę zgłaszająca Uczestnika do Konkursu.
3. Konto (profil) Jurora - oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz poufnym hasłem Jurora, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy.
4. Regulamin - niniejszy regulamin Serwisu.
5. Serwis - serwis internetowy Usługodawcy działający pod adresem fanfil-form.home.amu.edu.pl.
6. Usługodawca - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, miejsce siedziby: ul. Henryka Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań, adres do doręczeń: Fredry 10, 61-701 Poznań, NIP: 7770006350, REGON: 000001293.
7. Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Usługi Elektronicznej.
8. Uczestnik – uczeń polskiej lub zagranicznej szkoły średniej, który nie ukończył 20 roku życia, biorący udział w Konkursie.
9. Juror - osoba oceniająca Prace Konkursowe Uczestników dodana do Serwisu przez Usługodawcę, wybrana spośród pracowników Uniwersytetu lub Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
10. Organizator konkursu - Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
11. Konkurs - Konkurs Literacki o Nagrodę FanFila prowadzony na zasadach określonych w regulaminie Konkursu dostępnym pod adresem fanfil-form.home.amu.edu.pl/download/regulamin-konkursu.pdf
12. Praca konkursowa – autorska praca Uczestnika w wersji elektronicznej, zgłoszona do Konkursu za pośrednictwem Formularza Rejestracji.
13. Oświadczenia - oświadczenia warunkujące uczestnictwo w Konkursie, złożone przez Uczestnika Konkursu i opiekuna literackiego, a w przypadku, gdy Uczestnik jest niepełnoletni, również przez jego rodzica lub opiekuna prawnego.
14. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu.

§3
KATEGORIE KONKURSOWE I ZGŁOSZENIE PRACY KOKURSOWEJ

1. Konkurs odbywać się będzie w czterech kategoriach – poezji, prozy, przekładu literackiego i etiudy filmowej.
2. Szczegółowe wymogi dotyczące Prac Konkursowych zgłaszanych w poszczególnych kategoriach, informacje o nagrodach, terminie przesyłania prac, a także terminie rozstrzygnięcia Konkursu zawiera regulamin Konkursu.
3. Prace konkursowe można zgłaszać do godziny 23:59 w dniu określonym w regulaminie Konkursu jako dzień zakończenia przyjmowania zgłoszeń konkursowych. Po upływie tej daty następuje automatyczna blokada, która uniemożliwia przesłanie Pracy Konkursowej.
4. Organizator przyjmuje Prace Konkursowe wyłącznie w języku polskim.
5. Uczestnik może wziąć udział w więcej niż jednej kategorii konkursowej, ale tylko raz w jednej kategorii konkursowej.
6. Każdy z Uczestników musi wskazać swojego opiekuna literackiego. Opiekunem literackim może być nauczyciel szkolny, wychowawca z domu kultury, jak również rodzic lub opiekun prawny Uczestnika.
7. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik ma obowiązek przesłania Pracy Konkursowej za pośrednictwem Formularza Rejestracji wraz z kompletem odręcznie podpisanych i zeskanowanych Oświadczeń, dołączonych do Profilu Uczestnika w formie załączników.
8. Uczestnik przed przesłaniem Pracy Konkursowej ma możliwość sprawdzenia treści dodanych Oświadczeń w zakładce „Zgłoszenia”. Po przesłaniu Pracy Konkursowej Uczestnik nie ma możliwości edytowania oraz dokonywania zmian w Pracy Konkursowej oraz w Oświadczeniach.
9. Oświadczenia do pobrania znajdują się na stronie Serwisu w zakładce „Dokumenty”.
10. Jurorzy nie mają dostępu do danych osobowych Uczestników, a sprawdzane przez nich Prace Konkursowe są anonimowe.
11. Organizator zastrzega sobie możliwość weryfikacji tożsamości Uczestników za pośrednictwem drogi telefonicznej, mailowej, a także poprzez kontakt ze wskazanymi instytucjami edukacyjnymi.

§4
RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu skorzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
1.1. zgłoszenie Pracy Konkursowej przez Uczestnika za pośrednictwem Formularza Rejestracji w czterech prostych krokach:

  • Rejestracja – po zapoznaniu się z Regulaminem strony należy zarejestrować się w Serwisie korzystając z Formularza Rejestracji,
  • Uzupełnienie danych – po rejestracji należy podać dane zgłaszanego Uczestnika lub osoby zgłaszającej Uczestnika Konkursu i uzupełnić informacje znajdujące się na jego Koncie,
  • Wgranie pracy i oświadczeń – po zapoznaniu się z regulaminem Konkursu oraz zgromadzeniu i zeskanowaniu Pracy Konkursowej wraz z kompletem wymaganych dokumentów (Oświadczeń), należy zamieścić je jako załączniki w Profilu Uczestnika. Etiudy filmowe należy wgrać w formacie MP4, pozostałe prace w formacie PDF,
  • Wysłanie całości na konkurs – klikniecie klawisza „wyślij” zamyka procedurę rejestracji. Potwierdzenie o wysłaniu zgłoszenia Uczestnik otrzyma na adres mailowy. Po wysłaniu Pracy Konkursowej nie ma możliwości zmiany Oświadczeń ani treści Pracy Konkursowej.

1.2. prowadzenie Konta Uczestnika,
1.3. prowadzenie Konta Recenzenta umożliwiającego ściągnięcie i wgląd do Prac Konkursowych.
2. Świadczenie Usług na rzecz Usługobiorców w Serwisie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.

§5
WARUNKI ŚWIADCZENIIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w § 4 Regulaminu przez Usługodawcę jest bezpłatne.
2. Okres na jaki zostaje zawarta umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej:
2.1. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na zgłoszeniu Pracy Konkursowej za pośrednictwem Formularza Rejestracji zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania zgłoszenia lub zaprzestania jego zgłaszania przez Uczestnika,
2.2. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Uczestnika zawierana jest na czas nieoznaczony,
2.3. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Recenzenta zawierana jest na czas nieoznaczony.
3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
3.1. komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu,
3.2. dostęp do poczty elektronicznej,
3.3. przeglądarka internetowa,
3.4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
5. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

§6
TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:
1.1. reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych rozpatruje Organizator Konkursu,
1.2. reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Serwisu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: fanfil@amu.edu.pl,
1.3. w powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Organizatora,
1.4. rozpatrzenie reklamacji przez Organizatora następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia.
2. Odpowiedź Organizatora w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy.

§7
WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1. Wszystkie treści stanowiące integralną część strony zamieszczone na stronie internetowej pod adresem fanfil-form.home.amu.edu.pl korzystają z ochrony prawnoautorskiej i (z zastrzeżeniem elementów wykorzystywanych na zasadzie licencji, przeniesienia praw autorskich oraz dozwolonego użytku) są własnością Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, miejsce siedziby: ul. Henryka Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań, adres do doręczeń: Fredry 10, 61-701 Poznań, NIP: 7770006350, REGON: 000001293. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony fanfil-form.home.amu.edu.pl, bez zgody Usługodawcy.
2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony fanfil-form.home.amu.edu.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.
3. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem, że autorem zgłoszonych dzieł jest Uczestnik Konkursu, oraz z wyrażeniem zgody na ich nieodpłatne i nieograniczone czasowo i terytorialnie wykorzystanie przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w celach promocyjnych lub informacyjnych, w tym także na ich publikację w drukowanych materiałach promocyjnych lub informacyjnych oraz na stronach internetowych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w tym na stronach internetowych Instytutu Filologii Polskiej UAM i stronie domowej Konkursu.
4. Usługobiorca przesyłając Serwisowi pliki oraz inne treści potwierdza swoje prawo do dysponowania nimi oraz ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenia autorskich praw majątkowych i pokrewnych oraz dóbr osobistych osób trzecich, a w wypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę z jakimikolwiek roszczeniami lub żądaniami w stosunku do Serwisu, Usługodawcy lub Organizatora, zobowiązuję się zwolnić ich z wszelkiej odpowiedzialności z tytułu naruszeń oraz do całkowitego zaspokojenia roszczeń osób trzecich w tym zakresie.

§8
ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby dane dostępne w Serwisie były kompletne i aktualne oraz prezentowane z należytą starannością, z uwzględnieniem istniejących okoliczności faktycznych i prawnych, w granicach dopuszczalnych przez prawo.
2. Usługodawca podejmuje wszelkie dostępne mu środki, w celu ochrony danych Usługobiorców.
3. Usługobiorcy ponoszą pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną ich działaniami w Serwisie, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem informacji niejawnej lub innych tajemnic ustawowo chronionych, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.

§9
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowy zawierane poprzez Serwis zawierane są zgodnie z prawem polskim.
2. Zmiany dokonane w Regulaminie Serwisu przez Usługodawcę, wiążą Usługobiorcę, pod warunkiem, iż został on prawidłowo poinformowany o zmianach i nie wypowiedział umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia powiadomienia Usługobiorcy o zmianach przez Serwis.
3. O zmianach Usługodawca poinformuje Usługobiorcę drogą elektroniczną wysyłając powiadomienie na kontaktowy adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta lub za pośrednictwem jego Konta.
4. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
5. Wszelkie spory wynikłe między Usługodawcą, a Usługobiorcami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt 6 paragrafu.
6. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r.